10 största fällningar av drogbolag

Översatt och anpassat från en amerikansk artikel, från minst till största skadestånd/böter:

10. 2007: Bristol-Myers Squibb betalade $ 515.000.000 för olagligt ha rekommenderat antipsykotiskt läkemedel Abilify för barn och seniorer (trots en svart låda varning för potentiellt livshotande biverkningar hos äldre). Andra anklagelser gällde olagliga belöningar (som dyra semestrar) för vårdpersonal och apotekare för att få ut sitt läkemedel.

9. 2010: AstraZeneca fick betala $ 520.000.000 för att de försökte övertyga läkare att förskriva sitt Seroquel psychotropiskt läkemedel för icke godkända användningsområden från Alzheimers sjukdom och ADHD till sömnlöshet och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Felaktig användning Seroquel är kopplad till ökad risk för död.

Företagchefer också propagerade för läkemedlet för viktminskning, genom att lyfta en gynnsam studie medan de gömde undan andra studier som kopplade det till betydande viktökning.

8. 2007: Purdue Pharma betalade $ 634.500.000 för bedrägligt marknadsföring av Oxycontin, de sade det var mindre beroendeframkallande än andre smärtstillande medel. Företaget fälldes för vilseledande försäljning taktik, underskattning av risker och att propagera för användningsområden som inte hade studerats.

7. För närvarande väntar: Amgen, skaparna av anemi läkemedlen Aranesp och Epogen, anklagad för att överlämna extra vinster till läkare som föreskriva läkemedlet (genom överfyllning av flaskor, och helt enkelt låta läkarna debitera försäkringsbolag för de läkemedel de fick gratis). Andra anklagelser inkluderar tjänstefel för påståenden om säkerhet och effektivitet, marknadsföring, prissättning och dosering av läkemedel. Amgen betalade utanför rätten $ 760.000.000 för att reglera tvisten.

6. 2011: Merck betalar $ 950.000.000 för att slippa rättegång för bedrägliga marknadsföring anklagelser och säkerhet anspråk relaterade till Vioxx. Vioxx drogs från marknaden 2004 efter det visades fördubbla risken för hjärtinfarkt och stroke. Utöver de $ 950 miljoner, betalade Merck hundratals miljoner mer till skadade patienters och deras familjer (Vioxx bidrog i att orsaka hjärtinfarkt i upp till 140.000 personer, varav hälften som var dödliga).

5. 2009: Eli Lilly betalar 1,4 miljarder dollar för att lansera Zyprexa för användning för ej godkända ändamål, ofta till barn och äldre, och att inte ge riktig information om biverkningar. Till exempel Zyprexa marknadsfördes som en sovstöd för äldre då  en av sina biverkningar är sedering, men läkemedlet också skapar risken för dödsfall.

4. 2012: Abbott Laboratories betalar $ 1,5 miljarder för att aggressivt marknadsfört sitt anfallsläkemedel Depakote för ej godkänd användning hos äldre dementa patienter,  trots att det  saknades belägg för säkerhet eller effektivitet (och en känd ökning av allvarliga biverkningar, såsom anorexi, hos äldre).

3. För närvarande på gång (2012): Johnson & Johnson Ska betala allt från $ 1,5 till $ 2 miljarder för olaglig marknadsföring av Risperdal och andra droger. Företaget inte bara kraftigt marknadsförde läkemedel till barn och äldre trots otillräckliga bevis för säkerhet och effekt. De gömde också data om drogens biverkningar.

2.  2009: Pfizer pays $2.3 billion for marketing fraud related to Bextra, Lyrica and other drugs. Charges included marketing drugs to doctors for uses for which they had not been approved and giving kickbacks to doctors and other health care professionals for prescribing their drugs. This was Pfizer’s fourth settlement numbering in the multimillions in less than a decade.

2. 2009: Pfizer betalar $ 2,3 miljarder för marknadsföringsbedrägerier i samband med Bextra, Lyrica och andra droger. I anklagelserna ingår marknadsföring av droger till läkare för användningsområden för vilka de  inte hade godkänts och givande kick-backar (en ekonomisk belöning) till läkare och andra hälso-och sjukvårdspersonal för att förskriva läkemedlen. Detta var Pfizers fjärde uppgörelse  i Multi-miljon($)klassen på mindre än ett decennium.

Första platsen: 2012: GlaxoSmithKline (GSK) skall betala $ 3 miljarder för illegala marknadsföring av Paxil och Welbutrin och för att ha undantryckt kännedom om säkerhetsrisker med Avandia, bland andra brott. Företaget gömde uppgifter om läkemedelsrisker, marknadsförde läkemedel för icke godkända användningsområden, och betalade läkare (eller gav dem påkostade gåvor som dyra semestrar) för förskrivning av läkemedlen.

Ett av de mest uppmärksammade fallen gällde TV doktorn Dr Drew, som tog emot $ 275.000 från GSK för att vitsorda Welbutrin för att behandla sexuell dysfunktion associerad med depression, även om det inte har visats vara effektiv för detta ändamål.

 

original:

8.  2007: Purdue Pharma paid $634.5 million for fraudulently misbranding Oxycontin, and suggesting it was less addictive and less abused than other painkillers. The company was charged with using misleading sales tactics, minimizing risks and promoting it for uses for which it was not appropriately studied.

7.  Currently pending: Amgen, the makers of anemia drugs Aranesp and Epogen, has been accused of handing extra profits to doctors who prescribe the drugs (by overfilling vials, then allowing doctors to charge insurance companies for drugs they got for free). Other accusations include misconduct involving claims of safety and efficacy, marketing, pricing and dosing of the drugs. Amgen has set aside $760 million to settle the suits.

6.  2011: Merck settles for $950 million to resolve fraudulent marketing allegations and safety claims related to Vioxx. Vioxx was pulled from the market in 2004, after it was shown to double the risk of heart attack and stroke. In addition to the $950 million, Merck paid hundreds of millions more to harmed patients and their families (Vioxx contributed to causing heart attacks in up to 140,000 people, half of which were fatal).

5.  2009: Eli Lilly pays $1.4 billion for promoting Zyprexa for off-label uses, often to children and the elderly, and not properly divulging side effect information. For instance, Zyprexa was marketed as a sleeping aid for the elderly because one of its side effects is sedation, even though the drug also increases the risk of death.

4.  2012: Abbott Laboratories settles for $1.5 billion for aggressively promoting their seizure drug Depakote for off-label use in elderly dementia patients, despite lacking evidence of safety or effectiveness (and a known increase of serious side effects, like anorexia, in the elderly).

3.  Currently pending: Johnson & Johnson will pay anywhere from $1.5 to $2 billion for illegal marketing of Risperdal and other drugs. The company not only heavily marketed drugs to children and the elderly despite inadequate evidence of safety or efficacy, they also hid data about drugs’ side effects.

2.  2009: Pfizer pays $2.3 billion for marketing fraud related to Bextra, Lyrica and other drugs. Charges included marketing drugs to doctors for uses for which they had not been approved and giving kickbacks to doctors and other health care professionals for prescribing their drugs. This was Pfizer’s fourth settlement numbering in the multimillions in less than a decade.

1.  2012: GlaxoSmithKline (GSK) to pay $3 billion for illegal marketing of Paxil and Welbutrin and downplaying safety risks of Avandia, among other charges. The company hid data about drug risks, marketed drugs for unapproved uses, and paid doctors (or gave them lavish gifts like expensive vacations) for prescribing their drugs. One of the most high-profile accounts involved tv’s Dr. Drew, who reportedly received $275,000 from GSK to promote Welbutrin to treat sexual dysfunction associated with depression even though it hasn’t been proven effective for this purpose.

5 reaktioner till “10 största fällningar av drogbolag”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *