Myter om Vaccinering

av Alan Phillips    länk till engelska originalet

Jeff Forssell: Jag vet inte om det var den svenska översättningen, eller originalet, jag stötte på först. Men jag blev verkligen drabbad. Om ens en tiondel vore sant, så innebar det att jag, och de flesta, har grundlurats! Det är mycket här och många referenser. Jag har varit på en mångårig upptäcktsfärd. Det tar tid att hitta pålitliga källor.  Ju mer jag lärt mig, desto bättre denna sammanställning står sig. Punkt 3 och 5 skulle jag vara beredd att debattera med vem som helst.  På alla andra punkter märker jag att de som motsätter de uppvisar så stora kunskapsluckor (eller antagande som jag VET är fel [punkt 3&5]) att jag skulle bli förvånade om de vore fel.

I stället för att trycka upp detta för mötet i kväll tänkte jag göra den tillgänglig på nätet och samtidigt rätta lite småfel i översättningen. Spara tid, papper, miljö och höja kvalitén = WinWin.

Översättning: SIEM/Ulf Brånell (jag har rättat en del stav- och andra småfel)

” När min son påbörjade sin rutinvaccination serie vid två månaders ålder kände jag inte till att det var några risker med immunisering. Men den kliniska litteraturen innehåll vissa motsägelser: Chanserna för allvarlig reaktion på DTP-vaccinet var 1 på 1750, medan riskerna för att dö av kikhosta varje år var 1 på flera miljoner. När jag påpekade detta för läkaren protesterade han ilsket och rusade ut, mumlande ”det skulle jag i så fall ha läst någonstans….”. Strax därefter fick jag veta om ett barn som hade blivit permanent handikappat av ett vaccin, så jag beslöt att undersöka saken på egen hand. Vad jag fann har upprört mig till den grad att jag känner mig tvungen att dela med mig av detta, därav denna rapport. Hälsovårdande myndigheter tillskriver vaccinerna förtjänsterna av minskande sjukdomssiffror, och försäkrar oss om deras säkerhet och effektivitet. Ändå är dessa till synes bergfasta påståenden motsagda av hälsostatistik, medicinska studier, rapporter från FDA (USAs tillsynsmyndighet motsvarar Läkemedelverket) och CDC (Centers for Disease Control motsvarar Smittskyddsinstitutet) och ryktbara forskare runt om i världen. I själva verket minskade infektionssjukdomar stadigt under årtionden innan vaccinationerna inleddes, amerikanska läkare rapporterar tusentals allvarliga vaccinskador varje år, inkluderande hundratals döda och permanent handikappade , helt vaccinerade befolkningar har drabbats av epidemier, och forskare tillskriver vaccinationsprogrammen dussintals av kroniska immunologiska och neurologiska sjukdomar.

 Det finns hundratals publicerade medicinska studier som dokumenterar vacciners misslyckande och allvarliga effekter, dussintals böcker skrivna av läkare, forskare, och oberoende undersökare som avslöjar allvarliga missgrepp i immuniseringens teori och praktik. Ironiskt nog är de flesta barnläkare och föräldrar helt okunniga om detta.

Emellertid har detta börjat förändras på senare år, allt eftersom ett växande antal föräldrar och hälsovårdare runt om i världen har börjat bli medvetna om problemen och börjat ifrågasätta de breda obligatoriska vaccinationsprogrammen.

Det gäller inte att tala om för någon om han ska vaccineras eller inte, utan att redogöra för varför alla bör noggrant undersöka fakta innan han beslutar sig för att vara med eller ej. Som nybliven förälder blev jag chockad av att upptäcka att läkare inte är skyldiga att vara helt informerade, och få bevittna läkare som tillämpade sitt yrke grundade på ofullständig – och i vissa fall helt missledande – information.

Fast detta bara är en introduktion, innehåller denna rapport tillräckligt bevis för att kräva vidare undersökningar av alla inblandade, vilket jag verkligen rekommenderar. Ni kommer att finna att detta är enda sättet att få en objektiv bild, eftersom ämnet är högeligen emotionellt engagerande.

En anmärkning: Var försiktig med att försöka diskutera ämnet med en barnläkare. De flesta har grundat sin identitet och rykte på vaccinernas säkerhet och effektivitet, och har således svårt att erkänna bevis på motsatsen. Den förste barnläkare jag försökte diskutera detta med skrek ilsket åt mig när jag tog upp frågan. Missuppfattningarna har mycket breda rötter.

MYT * 1 VACCINER ÄR HELT SÄKRA….ELLER?

FDA rapportsystem över vaccinskador innehåller ca 11 000 rapporter om allvarliga reaktioner ÅRLIGEN, varav ca 1 % med dödlig utgång. (1) Majoriteten av dessa rapporter har gjorts av läkare och de flesta dödsfall tillskrivs kikhostevaccinet (”P” i DTP-vaccinet) Denna siffra är i sig alarmerande, men är bara toppen på isberget. FDA uppskattar att bara ca 10% av alla vaccinationsskador överhuvud taget rapporteras, (2) något som stöds av NVIC:s (National Vaccine Information Center) undersökningar (3) I själva verket rapporterar NVIC att ”I New York vara det bara 1 av 40 läkarmottagningar som bekräftade att de brukar rapportera skador eller dödsfall efter vaccinationer – dvs 97,5% av skadorna rapporteras aldrig. Bortsett från vad detta innebär för läkarkårens rykte (läkare har skyldighet att rapportera sådana behandlingsskador) innebär dessa siffror att antalet dödsfall pga vaccination årligen bör vara över 1000.

När det gäller kikhosta … där tiotalet barn dör årligen i själva sjukdomen… kräver vaccineringen alltså 100 gånger fler liv! Om man utgår från de många tillfällen då brett vaccinerade befolkningar har fått sjukdomen (se MYT 2) och att den kraftigt sjunkande sjukdomsfrekvensen under detta århundrade inträdde före vaccinationsprogrammens tid, (se MYT 3) är denna jämförelse korrekt. Detta enorma antal vaccinskador kan knappast anses vara ett nödvändigt offer för att få leva i ett friskt land.

Olyckligtvis slutar historien inte här. Både nationella och internationella studier har visat att vaccination orsakar Plötslig Spädbarnsdöd (PS) . En studie fann den högsta frekvensen av PS i åldern 2 och 4 månader, just när de två första rutinvaccinatioerna ges, medan en annan studie fann ett klart samband under de tre veckorna efter vaccination. En annan studie fann att 3000 barn årligen dör inom 4 dagar efter vaccination, medan en annan drar slutsatsen att hälften av PS- fallen (dvs 2500-5000 fall årligen i USA) orsakas av vaccinering.

Detta är studier som inte avsåg att finna PS-vaccinering-samband. Många av dessa ifrågasätts av en annan studie som fann att resultaten var snedvridna till förmån för vaccineringen (6). Borde vi inte hålla oss på säkra sidan? Skulle inte varje rimligt samband mellan vacciner och PS föranleda noggranna och breda undersökningar av alla PS-fall? I mitten av 70-talet höjde Japan vaccinationsåldern från 2 månader till 2 års ålder, och antalet PS-fall sjönk dramatiskt. Trots detta förnekas allt av det amerikanska läkarsamhället. Obducenter vägrar att kontrollera PS-barnens vaccinationsstatus, och omisstänksamma föräldrar fortsätter att betala priset, omedvetna om farorna och förvägrade rätten att välja.

Den låga rapportfrekvensen tyder också på att det totala antalet vaccinationsskador varje år kan vara högre än 100 000. Beroende på läkarens underlåtenhet att rapportera vet ingen hur många av dessa som lett till permanenta handikapp, men statistiken pekar på att detta bör vara fallet i betydligt större omfattning än dödsfall. Detta antagande förstärks av en studie som visade att 1 av 175 barn som fullföljde DTP-vaccineringen led av svåra reaktioner (7) och en läkarrapport som fann att en av 300 vaccinationer ledde medförde kramper.

I England var man med om att dödsfallen i kikhosta minskade under sjuttiotalet när vaccinationsfrekvensen sjönk från 80% till 30%. Den svenske epidemiologen B Trollfors världsomspännande studie av kikhostevaccinets effektivitet och giftighet fann att kikhosterelaterad dödlighet f.n. är mycket låg i industrialiserade länder, och att ingen skillnad kan upptäckas mellan länder med hög, låg eller ingen vaccinationsfrekvens. Han fann också att England, Wales och VästTyskland hade fler kikhostedödsfall 1970 när vaccinationsfrekvensen var hög, än i slutet av åttiotalet då vaccinationerna hade minskat.

Vaccinationerna kostar oss inte bara våra barns liv och hälsa. NVIC har betalat ut mer än 724,4 miljoner dollar till föräldrar till vaccinskadade eller -dödade barn, man har fått över 5000 anmälningar sedan 1988, omfattande 700 dödsfall och fortfarande utreder man ca 2000 totalskador och dödsfall. (10) Under tiden har läkemedelsbolagen en givande marknad, vaccinering är lagligt påbjuden i alla USAs stater, ändå är bolagen immuna mot ansvar för följderna. ….

Det är intressant att märka att försäkringsbolag (som gör noggranna riskstudier) vägrar att täcka vaccinskador. Lönsamhetskraven dikterar både läkemedelsindustrin och försäkringsbolagens agerande!

SANNING *1: Vaccination orsakar i betydande utsträckning död och handikapp till oerhört personligt och ekonomiskt pris för familjer och skattebetalare.


 

VACCINATION MYT *2: VACCINERING ÄR EFFEKTIV … ELLER?

Den medicinska litteraturen innehåller ett förvånande antal studier över vaccineringsmisslyckanden. Mässling, påssjuka, smittkoppor, polio och meningit har utbrutit runt om i världen i vaccinerade befolkningar (!1-15). 1989 rapporterade CDC ”Bland barn i skolåldern har mässlingepidemier konstaterats i skolor med vaccinationsfrekvens över 98%, i ett fall även 100%. (16) De har inträffat runt om i landet, också i områden som inte rapporterat mässling på åratal. (17) Den uppenbara paradoxen är att när mässlingvaccinationsfrekvensen är hög blir mässling en sjukdom hos vaccinerade personer. (19) En nyligare studie fann att mässling ”undertrycker immunsystemet vilket medför ökad mottaglighet för andra sjukdomar”.(19a)

Dessa studier tyder på att målet att genomföra total vaccinering är helt galet, något som understöds av de exempel där epidemier följt efter total vaccinering i hela länder. I Japan ökade fallen av smittkoppor efter införandet av obligatorisk vaccinering 1872. 1892 konstaterade man 29 979 dödsfall som alla hade blivit vaccinerade! Tidigt under detta århundrade upplevde Filippinerna sin värsta smittkoppsepidemi någonsin, t o m efter att 8 miljoner människor hade fått 24,5 miljoner vaccindoser så fyrdubblades dödsfallen. (21) 1989 erfor Oman en utbredd polioepidemi sex månader efter att komplett vaccinering hade genomförts.(22) . I USA var 1986 90% av diagnosticerade kikhostefall i Kansas ”korrekt vaccinerade”. (23) liksom 72% av kikhostefallen i Chicago 1993 (24).

SANNING *2: Bevis föreligger för att vaccinering är ett opålitligt medel att förebygga sjukdom.


 

VACCINATION MYT *3: VACCINERING ÄR HUVUDORSAKEN TILL LÅGA SJUKDOMSSIFFROR I USA I DAG … ELLER?

Enligt British Association for the Advancement of Science minskade barnsjukdomarna med 90% mellan 1850 och 1940, parallellt med förbättrad sanitet och hygieniska förhållanden, långt före obligatoriska vaccinationsprogram. Dödsfallen i infektionssjukdomar i USA och England minskade stadigt i genomsnitt ungefär 80% under detta århundrade (mässling minsakde med 97%) före vaccinationernas tid. (25)

I Storbrittanien hade man den högsta frekvensen poliofall 1959, och den hade minskat med 82% när vaccinet introducerades 1956, Sålunda kan vaccinationer i bästa fall ligga bakom endast en liten del av den allmänna minskningen av sjukdomsfall under detta århundrade. Vidare såg de europeiska länder som vägrade införa vaccinering mot smittkoppor och polio epidemierna minska samtidigt med de länder där vaccineringen infördes. ( I själva verket åtföljdes polio- och smittkoppsvaccieringen till en början av stigande antal dödsfall i sjukdomarna, under smittkoppsvaccineringsprogrammen fortsatte andra infektionssjukdomsfall att minska i antal, i frånvaron av motsvarande vaccinering) I England och Wales sjönk smittkoppsfrekvens parallellt med vaccineringsfrekvensen under flera årtionden. (26).

Det är på så sätt omöjligt att säga om vaccinationen bidrog till de fortsatt fallande dödssiffrorna, eller om samma krafter som låg bakom den inledande nedgången – hygien, kosthållning, naturliga sjukdomscykler mm – var helt opåverkade av vaccinationsprogrammen. Detta understryks av en nylig WHO-rapport vilken fann att sjuklighets- och dödsfallssiffrorna i Tredje Världens länder inte har något direkt samband med vaccinering och medicinsk behandling, utan med standarden i hygien och kosthållning. (27) Den förtjänst vaccinationerna tillskrivits för nuvarande sjukdomsfrekvens har helt enkelt blivit högst överdriven, om inte den är totalt felriktad.

Vaccinförespråkarna pekar på sjukdomsfall hellre än dödlighet som bevis på vaccinernas effekter. Emellertid säger statistiker att dödlighetsstatistiken är ett bättre mått än sjukdomsstatistiken av den enkla anledningen att rapportering och registrering över dödsfall i regel är betydligt bättre. (28) En undersökning i New York City avslöjade att endast 3,2% av barnläkarna rapporterade mässlingsfall till hälsomyndigheterna. 1974 angav CDC att det inträffade 36 fall av mässling i Georgia, medan Georgia State Surveillance System rapporterade 660 fall . (29)

Under 1982 skyllde Marylands hälsomyndigheter en kikhosteepidemi på ett TV-program ”D.P.T.–Vaccine Roulette,” , som varnade för farorna med DPT-vaccinering, emellertid : när den förre chefsvirologen vid U.S. Division of Biological Standards, Dr. J. Anthony Morris, granskade de 41 fallen bekräftades endast 5 – och alla dessa hade blivit korrekt vaccinerade! Exempel som dessa visar otillförlitligheten i sjukdomsstatistiken, ändå vill vaccinationsförespråkarna gärna använda dem utan urskillning.

SANNING *3 DET ÄR OSÄKERT VILKET INFLYTANDE VACCINER HAFT NÄR DET GÄLLER DEN MINSKNING AV INFEKTIONSSJUKDOMAR SOM SKETT UNDER DETTA ÅRHUNDRADE.


 

MYT *4 VACCINATION VILAR PÅ SUND TEORI OCH ERFARENHET AV IMMUNISERING

Det kliniska beviset fför vaccinationer är deras förmåga att stimulera antikroppsproduktion hos patienten, ett faktum som inte ifrågasätts här. Vad som är oklart är emellertid är om en sådan antikroppsproduktion innebär immunitet. Exempelvis är a-gammaglobulin-anemiska barn oförmögna att producera antikroppar, ändå tillfrisknar de från infektionssjukdomar lika fort som vanliga barn. (31). Vidare visade en studie av British Medical Council 1950 under en difteriepidemi att det inte fanns något samband mellan antikroppsantal och sjukdomsfall, forskare fann extremt motståndskraftiga personer med extremt lågt antal antikroppar, och sjuka personer med högt antal antikroppar. (32). Naturlig immunisering är ett komplext fenomen som involverar många organ och system i kroppen, det kan inte helt åstadkommas med artificiell stimulering av antikroppsproduktionen. Forskningen tyder också på att vaccination inriktar immunceller på de speciella antigen som vaccinet är gjort av, och gör dem oförmögna att reagera på andra infektioner. Vår immunologiska kapacitet kan därigenom reduceras, därigenom också skapande en lägre motståndskraft. (33)

En annan del av immuniseringsteorin går ut på att när tillräckligt många personer i ett samhälle är vaccinerade är alla skyddade. Som Myt 2 avslöjade finns det många dokumenterade fall som visar motsatsen – helt vaccinerade populationer får ändå sjukdomen, med mässling som det främsta exemplet, som tycks vara en direkt följd av hög vaccinationsfrekvens. (19) En Minnesota-epidemiologist drog slutsatsen att vaccinet ökar risken för sjukdom när en studie visade att vaccinerade barn hade fem gånger större risk att få meningit än ovaccinerade barn.

Omsorgsfullt utvalda epidemiologiska studier väljs ändå ut för att rättfärdiga vaccinationsprogram. Emellertid är många av dessa inte rättvisande: Exempelvis: Om 100 personer är vaccinerade och 5 får sjukdomen anses vaccinet vara 95%-igt effektivt. Men om enbart 10 av dessa 100 var utsatta för sjukdomssmitta , vore vaccinet endast 50%-igt effektivt. Eftersom ingen är beredd att utsätta en hel befolkning för smitta i experimentsyfte – inte ens en helt vaccinerad sådan – är siffrorna över vacciners effektivitet helt oanvändbara.

Ett annat förvånande drag i immuniseringsteorin är att alla barn oavsett ålder antas vara lika. En 4 kilos 2 månaders baby får samma dos som en 20 kilos femåring. Barn med omoget outvecklat immunsystem kan få fem eller fler gånger dosen för ett äldre barn, räknat per kilo. Vidare har antalet ”enheter” doserna innehåller variera mellan 50% och 300% av vad etiketten anger, tillverkningskontrollen tycks medge en bred felmarginal….FDA har aldrig återkallat ett vaccin pga reaktioner. Somliga skulle kalla detta folkmord.

Slutligen antar vaccinationen i praktiken att alla, oavsett ras, kultur, kost, geografiska förhållanden osv, kommer att reagera på samma sätt. Detta har väl aldrig tydligare motbevisats än vid ett tillfälle för några år sedan i Australiens Northern Territory, där en upptrappad vaccinationskampanj ledde till en 50% spädbarnsödlighet bland urinvånarna – aboriginerna.(34) A. Kalokerinos, M.D. upptäckte att aboriginernas C-vitaminfattiga skräpmatskosthållning (införd av det vita samhället) var en kritisk faktor(studier hade redan visat att vaccination utarmar C-vitaminreserverna, barn i chock eller kollaps hämtade sig ofta inom minuter när de fick C-vitamininjektioner.) Han ansåg det förvånande att så många överlevde som faktiskt blev fallet. Man kan undra om hur de överlevande fick det, för även om hälften överlevde kan de övriga knappast ha undkommit opåverkade.

Nästan lika bekymmersam var en mycket nyligen genomförd studie i New England Journal of Medicine, som avslöjade att ett stort antal rumänska barn fick polio genom vaccinering, en mindre vanligt fenomen i mer utvecklade länder. Sambandet med antibiotikainjektioner var tydligt: En enda antibiotikainjektion inom en månad efter poliovaccineringen ökade risken för polio ed 8 ggr, 2-9 injektioner ökade risken 27 ggr, och 10 eller fler injektioner med 182 ggr. [Washington Post, February 22, 1995].

Vilka andra i immuniseringsteorin icke beaktade faktorer kommer att dyka upp för att avslöja oförutsedda och tidigare förbisedda konsekvenser? Vi kommer inte att börja helt inse farans omfattning innan forskare börja leta och rapportera fullt ärligt och öppet. Under tiden är hela nationers befolkningar ovetande spelare i ett spel som många mycket väl skulle välja att inte spela om de fick reda på reglerna i förväg.

SANNING 4*: MÅNGA AV IMMUNISERINGSTEORINS ANTAGANDEN VISAR SIG HA BEVISATS FELAKTIGA


 

MYT *5 BARNSJUKDOMAR ÄR EXTREMT FARLIGA….

De flesta barninfektionssjukdomar har få allvarliga konsekvenser i dagens moderna värld. T o m konservativ CDC-statisk över kikhosta 1992-94 visar ett tillfrisknande om 99,8%. Också när hundratals kikhostefall inträffade i Ohio och Chicago 1993 sa en expert från Cincinnati Child Hospital att ”sjukdomen var mycket mild, ingen dog och ingen hamnade på intensivvården”. I regel är barnsjukdomar godartade och självbegränsande. De kan också ge livslång immunitet, medan vaccinförmedlad immunitet endast är tidsbegränsad. I själva verket kan vaccinförmedlad immunitet skapa en farligare situation i barnets framtid. T ex har det nya vattkoppsvaccinet en uppskattad effekt under 6-10 år. Om det är effektivt kommer det alltså att uppskjuta barnets mottaglighet till vuxenåldern, då dödlig utgång av sjukdomen är 20 ggr vanligare.

Omkring hälften av mässlingfallen under 80talet inträffade hos ungdomar och vuxna, de flesta vaccinerade som barn (35) och den rekommenderade ”boostern” kan ge skydd i mindre än sex månader.(36)

Vidare oroar sig vissa hälsovårdare för att vattkoppsvaccinet kan reaktiveras längre fram i livet i form av herpes Zoster eller andra immunsystemstörningar. (37) Dr. A. Lavin of the Dept. of Pediatrics, St. Luke’s Medical Center in Cleveland, Ohio, motsatte sig kraftigt godkännande av det nya vaccinet ”tills vi verkligen vet ..riskerna av att injicera muterat DNA (herpesvirus) hos barnet”.(38). Sanningen är att ingen vet , men vaccinet är nu godkänt och rekommenderas av hälsovårdande myndigheter.

Det är inte bara så att de flesta infektionssjukdomar sällan är farliga, utan de kan också spela en väsentlig roll i utvecklingen av ett starkt immunsystem. Personer som inte haft mässling har en större frekvens av vissa hudsjukdomar, degenerativa sjukdomar i ben och brosk, vissa tumörer etc, medan frånvaro av påssjuka har förknippats med högre risk för äggstockscancer.

SANNING *5 FARORNA MED BARNSJUKDOMAR HAR KRAFTIGT ÖVERDRIVITS FÖR ATT SKRÄMMA FÖRÄLDRAR ATT DELTA I EN TVEKSAM MEN LUKRATIV VERKSAMHET.


 

MYT *6 POLIO ÄR EN AV VACCINERINGENS STÖRSTA FRAMGÅNGAR ……ELLER?

Sex New-England stater rapporterade ökningar av poliofrekvensen ett år efter att SALK-vaccinet introducerades, varierande från en fördubbling till en sexdubbling. 1959 hade 77,5% av Massachusetts förlamningsfall fått tre doser av injicerat poliovaccin. Under ett kongressförhör 1962 vittnade Dr. Bernard Greenberg, head of the Dept. of Biostatistics for the University of North Carolina School of Public Health, om att inte bara hade poliofallen ökat väsentligt efter införandet av obligatorisk vaccinering, utan också om att statistiken manipulerats av Public Health Service för att ge motsatt intryck.

Enligt författaren och forskaren Dr. Viera Scheibner, rensades 90% av poliofallen ut ur statistiken genom att hälsomyndigheterna omdefinierade sjukdomen där vaccineringen hade genomförts, medan SALK.-vaccinet i verkligheten fortsatte att förorsaka polio i flera länder där det för tillfället inte fanns några epidemier av det naturliga viruset. (Exempelvis diagnosticeras nu i USA tusentals virusorsakade och aseptiska meningiter, vilka före poliovaccinets införande rutinmässigt diagnosticerats som polio.  Antalet fall som krävs för att förklara en epidemi ökades från 20 till 35, och kraven för att tas med i förlamningsstatistiken ändrades från 24 timmars varaktighet till 60 dagar, det är inte att undra på att poliostatistiken visade en minskning efter vaccineringen….)

1985 rapporterade CDC att 87% av poliofallen mellan 1973 och 1983 orsakats av vaccinet, och senare förklarade man att alla utom ett fåtal importerade fall orsakats av vaccinet – och de flesta importerade fall inträffade hos helt immuniserade personer.

Jonas Salk – uppfinnare till Salk.vaccinet – vittnade inför en senatskommitté att nästan alla polioutbrott sedan 1961 orsakats av oralt poliovaccin. Vid en workshop om poliovaccin sponsrad av Institute of Medicine and the Centers for Disease Control and Prevention, påpekade Dr. Samuel Katz of Duke University det tiotal årliga fallen av vaccinorsakad paralytisk polio, jämfört med den sedan fyra år totala frånvaron av naturlig polio på västra halvklotet. .Jessica Scheer från National Rehabilitation Hospital Research Center in Washington, D.C., pekade på att ” de flesta föräldrar är ovetande om att poliovaccinering i USA kräver ”ett mindre antal människooffer varje år”. Det som villar bort denna motsägelse är den låga rapportfrekvensen för reaktioner, och NVIC:s erfarenhet av att bekräfta och korrigera felaktiga diagnoser av vaccinreaktioner, vilket kan tyda på att antalet vaccinoffer kan vara många gånger större.

SANNING *6: VACCINER ORSAKADE VÄSENTLIGA ÖKNINGAR AV POLIO EFTER ÅRATALS TILLBAKAGÅNG, OCH VACCINERNA ÄR NUMERA DE ENDA ORSAKERNA TILL POLIO I USA


 

MYT *7: MITT BARN FICK INGEN DIREKT REAKTION PÅ VACCINET, SÅ DET ÄR INGET ATT OROA SIG FÖR….

De dokumenterade långtidseffekterna av vacciner inkluderar kroniska immunologiska och neurologiska sjukdomar som autism, hyperaktivitet, ADD, dyslexi, allergier, cancer och andra tillstånd vilka knappast existerade för 30 år sedan, innan massvaccinationsprogrammens tidevarv. Vaccinkomponenter innehåller kända cancerframkallande ämnen som thimersol, aluminiumphosphat, formaldehyd, etc. (Poisons Information Centre in Australia anger att det inte finns någon acceptabel ”lägsta dos” av formaldehyd som kan injiceras i människokroppen).

Medicinhistorikern Harris Coulter Phd förklarade att hans forskning om barnimmunisering visade att den ”orsakade en låggradig encephalit (hjärninflammation) hos barn i mycket större skala än hälsovårdande myndigheter var beredda att medge, ca 15-20% av alla vaccinerade barn.” Han pekar också på att följdsjukdomarna av encephalit – autism, inlärningssvårigheter, minimal och icke-så-minimal hjärnskada, kramper, epilepsi, sov- och ätstörningar, sexuella störningar, astma, spädbarnsdöd, diabetes, fetma och impulsivt våld är precis det som det nutida samhället kämpar med. Många av dessa tillstånd var tidigare ovanliga, men har ökat i samband med att vaccinationsprogrammen slagit igenom. Coulter pekar också på att kikhoste-toxin laboratoriemässigt används just för att skapa encephalit hos försökdjur.

En tysk studie fann samband mellan vaccinationer och 22 neurologiska tillstånd, inkluderande ADD (uppmärksamhetsstörning) och epilepsi. Dilemmat är att virus-elementet i vacciner kan överleva och mutera i den mänskliga kroppen under åratal, med okända konsekvenser. Miljontals barn deltar i ett enormt och grymt experiment och inga allvarliga organiserade försök görs av det medicinska samhället för att spåra de negativa sidoeffekterna eller avgöra de långsiktiga konsekvenserna.

SANNING *7 LÅNGSIKTIGA EFFEKTER AV VACCINERING HAR NÄRMAST TOTALT IGNORERATS TROTS DESS DIREKTA SAMBAND MED MÅNGA KRONISKA SJUKDOMAR


 

MYT *8 VACCINERING ÄR ENDA FÖREBYGGANDE ALTERNATIVET….

De flesta föräldrar känner sig tvingade att vidta sjukdomsförebyggande åtgärder för sina barn. Medan det inte finns några 100%iga garantier någonstans, finns det klara alternativ: Homeopati har visats vara mer effektiv än allopatisk medicin när det gäller att behandla och förebygga sjukdomar. Vid ett kolera-utbrott i USA 1849 såg allopatisk medicin en dödsiffra om 48-60% medan homeopatiska sjukhus hade en dokumenterad dödssifra om 3%. (40). Ungefär samma statistik håller än i dag (41)

Färska epidemiologiska studier visar att homeopatiska medel är lika bra eller bättre än vaccination när det gäller att förebygga sjukdom. Det finns rapporter där populationer som behandlats homeopatiskt, trots exponering för smitta, hade 100% framgång – ingen fick sjukdomen. Det finns homeopatiska kits användbara för sjukdomsförebyggande åtgärder (43) Homeopatiska medel kan också tas under perioder med ökade risker ( epidemier, resor etc) och har visat sig mycket effektiva i sådana sammanhang. Och eftersom de inte har några giftiga ingredienser har de inga biverkningar. Dessutom har homeopati visat sig vara effektivt vid vissa vaccinationsskador, likväl som vid andra kroniska tillstånd där allopatisk medicin har ringa eller ingen framgång.

SANNING *8: DOKUMENTERAT SÄKRA OCH EFFEKTIVA ALTERNATIV TILL VACCINATION HAR FUNNITS TILLGÄNGLIGA UNDER ÅRTIONDEN MEN UNDERTRYCKTS AV DET MEDICINSKA ETABLISSEMANGET


 

MYT *9 /Endast tillämplig på amerikanska förhållanden där lagen föreskriver plikt att delta i vissa vaccinationer/


 

MYT *10: HÄLSOVÅRDANDE MYNDIGHETER SÄTTER ALLTID HÄLSAN FRÄMST…..

Vaccinationens historia är kantad med dokumenterade tillfällen av bedrägeri, avsett att framställa vacciner som mäktiga betvingare av sjukdom, medan de i verkligheten många gånger försenat eller motverkat nedgången av sjukdomar. United Kingdom’s Department of Health medgav att patientens vaccinationsstatus avgjorde diagnosen av påföljande sjukdomar. När någon befanns vara vaccinerad ändrades diagnosen, sjukhusjournaler och dödsattester förfalskades. Också i dag är många läkare tveksamma att diagnosticera sjukdomar hos vaccinerade barn, och så upprätthålls Myten om vacciner.

Emellertid kan enskilda läkare inte alltid helt lastas för detta. Som medicinstuderande kan man inte så gärna ifrågasätta den information man får. Ironiskt nog är medicin ett område som kräver konformitet , det finns föga tolerans för åsikter som går emot den allmänna meningen. Läkare kan inte varna dig för sådant som de själva inte känner till, och med föga tid för vidareutbildning när de väl börjat praktisera är de på sitt sätt fångar i ett system som avskräcker dem från att skaffa sig information av oberoende källor, och bilda sin egen uppfattning. De då som vågar ifrågasätta status quo blir ofta ringaktade, och i vilket fall som helst är de fortfarande bundna till att följa systemets krav.

SUMMERING: I dec 1994 skrev den kanadensiske författaren Guylaine Lanctot ( författaren till ”Medical Mafia”) i Medical Post ”De medicinska myndigheterna fortsätter att ljuga. Vaccination har varit en katastrof för immunsystemet Det förorsakar i stället åtskillig sjukdom. Vi ändrar nu vår genetiska kod genom vaccination…. Om 10 år kommer vi att veta att det största brottet mot mänskligheten var vaccineringen. Efter en bred studie av den medicinska litteraturen om vaccinering drog Dr Vera Scheibner slutsatsen att ” det finns inget som helst bevis för vaccinernas förmåga att förebygga några sjukdomar. Tvärtom finns det överväldigande bevis för att de orsakar allvarliga sidoeffekter.”

John B. Classen, M.D., M.B.A. ”Mina data visar att de studier som används för att understödja vaccinering är så otillförlitliga att det är omöjligt att säga om immunisering ger en nettovinst för någon eller till samhället i stort. Denna fråga kan bara avgöras av riktiga studier som aldrig har genomförts. Misslyckandet hos tidigare studier består i att det fanns aldrig någon långtidsuppföljning, och kronisk förgiftning undersöktes inte. …”

En del kommer att finna detta vara mycket radikala påståenden, men de är inte ogrundade. Det fortsatta förnekandet av bevis mot vacciner bara understödjer Myterna och deras negativa följder för våra barn och vårt samhälle. Aggressiv och omfattande vetenskaplig forskning krävs, ändå utvidgas vaccinationsprogammen trots avsaknad av sådan forskning. Tillverkarnas profiter garanteras, medan ansvaret för sidoeffekter är misstänkt frånvarande. Detta är särskilt ledsamt med tanke på de ständigt tillgängliga säkra och effektiva alternativ som finns.

Under tiden pågår loppet. Enligt NVIC finns nu över 250 vacciner utvecklade, från allt från ont i öronen till födelsekontroll och diarré, med omkring 100 av dessa redan under kliniska försök. Forskare arbetar med vaccinering genom nässpray, myggor (ja, myggor!), och genmanipulerade växter i vilket vaccinviruset odlas. Utan allmänhetens protester kommer vi att se fler och fler nya vacciner pådyvlas oss och våra barn. Och medan lönsamheten ständigt låter sig beräknas ignorerar man de verkliga mänskliga kostnaderna.

Vilket personligt beslut du fattar om vaccinering, gör det till ett informerat beslut, du har rätt till det och ansvar för det! Det är ett svårt ämne, men det är tillräckligt mycket på spel för att ge det den tid och energi det tar att sätta sig in i! Använd inte denna rapport för att fatta beslut! TA SJÄLV REDA PÅ!

——-

Se även Barnsjukdomar och Föräldrars berättelser om vaccinationsskador

 

—– Källor: (1) National Technical Information Service, Springfield, VA 22161, 703-487-4650, 703-487-4600. (2) Reported by KM Severyn,R.Ph.,Ph.D. in the Dayton Daily News, May 28, 1993. (Ohio Parents for Vaccine Safety, 251 Ridgeway Dr., Dayton, OH 45459) (3) National Vaccine Information Center (NVIC), 512 Maple Ave. W. #206, Vienna, VA 22180, 703-938-0342; ”Investigative Report on the Vaccine Adverse Event Reporting System.” (4) Viera Scheibner, Ph.D., Vaccination: 100 Years of Orthodox Research Shows that Vaccines Represent a Medical Assault on the Immune System. (5) W.C. Torch, ”Diptheria-pertussis-tetanus (DPT) immunization: A potential cause of the sudden infant death syndrome (SIDS),” (Amer. Adacemy of Neurology, 34th Annual Meeting, Apr 25 – May 1, 1982), Neurology 32(4), pt. 2. (6) Confounding in studies of adverse reactions to vaccines [see comments]. Fine PE, Chen RT, REVIEW ARTICLE: 38 REFS. Comment in: Am J Epidemiol 1994 Jan 15;139(2):229-30. Division of Immunization, Centers for Disease Control, Atlanta, GA 30333. (7) Nature and Rates of Adverse Reactions Associated with DTP and DT Immunizations in Infants and Children” (Pediatrics, Nov. 1981, Vol. 68, No. 5) (8) The Fresno Bee, Community Relations, 1626 E. Street, Fresno, CA 93786, DPT Report, December 5, 1984. (9) Trollfors B, Rabo, E. 1981. Whooping cough in adults. British Medical Journal (September 12), 696-97. (10) National Vaccine Injury Compensation Program (NVICP), Health Resources and Services Administration, Parklawn Building, Room 7-90, 5600 Fishers Lane, Rockville, MD 20857, 800-338-2382. (11) Measles vaccine failures: lack of sustained measles specific immunoglobulin G responses in revaccinated adolescents and young adults. Department of Pediatrics, Georgetown University Medical Center, Washington, DC 20007. Pediatric Infectious Disease Journal. 13(1):34-8, 1994 Jan. (12) Measles outbreak in 31 schools: risk factors for vaccine failure and evaluation of a selective revaccination strategy. Department of Preventive Medicine and Biostatistics, University of Toronto, Ont. Canadian Medical Association Journal. 150(7):1093-8, 1994 Apr 1. (13) Haemophilus b disease after vaccination with Haemophilus b polysaccharide or conjugate vaccine. Institution Division of Bacterial Products, Center for Biologics Evaluation and Research, Food and Drug Administration, Bethesda, Md 20892. American Journal of Diseases of Children. 145(12):1379-82, 1991 Dec. (14) Sustained transmission of mumps in a highly vaccinated population: assessment of primary vaccine failure and waning vaccine-induced immunity. Division of Field Epidemiology, Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, Georgia. Journal of Infectious Diseases. 169(1):77-82, 1994 Jan. 1. (15) Secondary measles vaccine failure in healthcare workers exposed to infected patients. Department of Pediatrics, Children’s Hospital of Philadelphia, PA 19104. Infection Control & Hospital Epidemiology. 14(2):81-6, 1993 Feb. (16) MMWR, 38 (8-9), 12/29/89). (17) MMWR (Morbidity and Mortality Weekly Report) ”Measles.” 989; 38:329-330. (18) Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR). 33(24), 6/22/84. (19) Failure to reach the goal of measles elimination. Apparent paradox of measles infections in immunized persons. Review article: 50 REFS. Dept. of Internal Medicine, Mayo Vaccine Research Group, Mayo Clinic and Foundation, Rochester, MN. Archives of Internal Medicine. 154(16):1815-20, 1994 Aug 22. (19a) Clinical Immunology and Immunopathology, May 1996; 79(2): 163-170. (20) Trevor Gunn, Mass Immunization, A Point in Question, p 15 (E.D. Hume, Pasteur Exposed-The False Foundations of Modern Medicine, Bookreal, Australia, 1989.) (21) Physician William Howard Hay’s address of June 25, 1937; printed in the Congressional Record. (22) Outbreak of paralytic poliomyelitis in Oman; evidence for widespread transmission among fully vaccinated children Lancet vol 338: Sept 21, 1991; 715-720. (23) Neil Miller, Vaccines: Are They Safe and Effective? p 33. (24) Chicago Dept. of Health. (25) See Note 23 pp 18-40. (26) See Note 23 pp 45,46 [NVIC News, April 92, p12]. (27) S. Curtis, A Handbook of Homeopathic Alternatives to Immunization. (28) Darrell Huff, How to Lie With Statistics, p 84. (29) quoted from the internet, credited to Keith Block, M.D., a family physician from Evanston, Illinois, who has spent years collecting data in the medical literature on immunizations. (30) See Note 20, p 15. (31) See Note 20 p 21. (32) See Note 20, p 21 (British Medical Council Publication 272, May 1950) (33) See Note 20, p 21; also Note 23 p 47 (Buttram, MD, Hoffman, Mothering Magazine, Winter 1985 p 30; Kalokerinos and Dettman, MDs, ”The Dangers of Immunization,” Biological Research Inst. [Australia], 1979, p 49). (34) Archie Kalolerinos, MD, Every Second Child, Keats Publishing, Inc. 1981 (35) Reported by KM Severyn,R.Ph,Ph.D. in the Dayton Daily News, June 3, 1995. (36) Vaccine Information and Awareness, ”Measles and Antibody Titre Levels,” from Vaccine Weekly, January 1996. (37) NVIC Press Release, ”Consumer Group Warns use of New Chicken Pox Vaccine in all Healthy Children May Cause More Serious Disease”. (38) See note 35 (quoted from The Lancet) (39) Hearings before the Committee on Interstate and Foreign Commerce, House of Representatives, 87th Congress, Second Session on H.R. 10541, May 1962, p.94. (40) Ullman, Discovering Homeopathy, p 42 (Thomas L. Bradford, Logic Figures, p68, 113-146; Coulter, Divided Legacy, Vol 3, p268). (41) See Note 27. (42) See Note 27. (43) Golden, Isaac, Vaccination? A Review of Risks and Alternatives.